Online Safety

Online Safety

Grŵp Diogelwch Ar-lein

Rydyn ni’n newid y ffordd mae’r byd yn cadw’n ddiogel ar-lein, sy’n golygu na fu erioed amser mwy cyffrous i ymuno â ni. 

Mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywyd bob dydd. Er bod hyn yn dod â nifer o fendithion, does dim modd anwybyddu’r cynnwys niweidiol y mae pobl yn dod ar ei draws ar-lein bob dydd. 

Er mwyn atal defnyddwyr y rhyngrwyd rhag niwed, cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Diogelwch Ar-lein i’r Senedd ym mis Mawrth 2022. Gwnaethom chwarae rhan allweddol yn y gwaith o greu’r bil hwn. 

Sut bydd y bil yn effeithio ar ddarparwyr?
Sut bydd y bil yn effeithio ar ddarparwyr?
Sut bydd y bil yn effeithio ar ddarparwyr?

Sut bydd y bil yn effeithio ar ddarparwyr?

Bydd y manylion yn cael eu trafod yn y Senedd, ond mae’n debygol y bydd nifer o ddyletswyddau’n cael eu gosod ar ddarparwyr. Fel y mae ar hyn o bryd, bydd gan bob llwyfan a gwasanaeth a reoleiddir y cyfrifoldebau a ganlyn: 

  • Cynnal ac ymgymryd ag asesiadau risg ar gyfer cynnwys anghyfreithlon, cynnwys sy’n niweidiol i blant, a chynnwys sy’n niweidiol i oedolion. 
  • Cymryd camau i liniaru a rheoli risgiau o niwed a achosir gan gynnwys anghyfreithlon. 
  • Diogelu cynnwys o bwysigrwydd democrataidd, cynnwys newyddiadurol a rhyddid mynegiant a phreifatrwydd. 
  • Darparu dull adrodd ar gyfer defnyddwyr (megis ceisiadau gan ddefnyddwyr i dynnu cynnwys i lawr). 
  • Darparu a chyhoeddi manylion cwynion a gweithdrefnau iawn i ddefnyddwyr. 
  • Cadw cofnodion clir a thryloyw i brofi cydymffurfiaeth. 

Pan fydd gwasanaeth yn fwy tebygol o gael ei ddefnyddio gan blant, bydd yn rhaid i’r darparwr gydymffurfio ymhellach â dyletswyddau ychwanegol sy’n ymwneud â hygyrchedd cynnwys niweidiol.  

Rôl Ofcom

Cawsom ein penodi fel rheoleiddiwr i orfodi camau yn erbyn darparwyr cyfryngau sy’n methu â chydymffurfio â’u dyletswyddau. Dyma’r tro cyntaf erioed i’r math hwn o waith gael ei wneud – y fframwaith rheoleiddio rydyn ni’n ei adeiladu yw’r cyntaf o’i fath a bydd yn gosod y safon ar gyfer y dyfodol. Mae gennym ni’r bobl orau o amrywiaeth o ddiwydiannau i’n harwain yn y gwaith hanfodol hwn, ac i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei wneud yn iawn. Mae ein tîm yn amrywiol ym mhob ystyr, ac yn dod ag arbenigedd o fyd o ddiwylliannau a llu o brofiadau proffesiynol.  

Mae’r gwaith yn sylweddol. A gellir rhannu cymhlethdod y rhaglen yn bum maes ffocws: 

Cefnogi’r broses ddeddfwriaethol

Mae hyn yn golygu ymgysylltu â’r ddeddfwriaeth ddrafft ei hun a chyfathrebu â’r Llywodraeth a’r Senedd. 

Paratoi ein dull rheoleiddio

Mae angen i ni fod yn barod i ymgynghori ar godau ymarfer a sut rydyn ni’n asesu cynnwys niweidiol a diogelwch ar-lein.

Meithrin ymddiriedaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd

Mae ymgysylltu â’n cynulleidfa darged yn gwneud yn siŵr eu bod yn deall ein rôl fel rheoleiddiwr. Ar ben hynny, rydyn ni’n meithrin hygrededd drwy gyflawni ein hamcanion. 

Sefydlu ein trefniadau gweithio

Rydyn ni’n blaenoriaethu dod â’r dalent briodol i mewn. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud gwaith rhagorol ac yn rhoi’r prosesau a’r sgiliau sydd eu hangen ar waith i gyflawni ein dyletswyddau.  

Buddsoddi mewn technoleg

Mae angen i ni barhau i addasu ac ehangu ein harbenigedd mewn meysydd sy’n peri’r bygythiadau mwyaf. Mae cadw i fyny ag arloesedd digidol yn golygu y gallwn fod yn barod pan fydd cynnwys niweidiol yn datblygu.  

Fel sefydliad, mae popeth rydyn ni’n ei wneud yn gydgysylltiedig. Mae pob un o’n cydweithwyr yn agored i’r drefn lawn i sicrhau ein bod yn gallu gweithredu fel un. Bydd cyflawni’r gwaith hwn yn cael effaith bellgyrhaeddol ledled y byd. P’un a ydych chi’n mynd i wrandawiadau’r senedd neu’n creu’r algorithmau diogelwch diweddaraf, rydych chi’n rhan o’r darlun ehangach. Mae hwn yn gyfle i newid bywydau pobl er gwell, gan wneud y byd ar-lein yn lle mwy diogel i bawb.